f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสตูล
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62070025126
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.0+085 - กม.0+300 ระยะทาง 0.215 กม. จำนวน 4 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 648,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/07/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ