f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสตูล
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62030018647
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 416 ตอนควบคุม 0102 ตอน ละงู - สามแยก ระหว่าง กม.38+587 - กม.40+000 (กม.ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.93+663 - กม.95+076) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 8 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,750,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 15/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ