f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสตูล
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62030010850
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.41+000 - กม.87+356 ระยะทาง 46.359 กม. และทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.1+300 - กม.19+500 เป็นตอนฯ ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,150,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 11/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ