f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสตูล
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62030005497
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+453 . และ ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ - วังประจัน ระหว่าง กม.9+150 - กม.21+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,100,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 06/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ