f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/10/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.27+750 จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 20/09/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - ย่านซื่อ ระหว่าง กม.75+275 - กม.75+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 20/09/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ย่านซื่อ - ตำมะลัง ระหว่าง กม.79+496 - กม.79+896 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 06/09/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม. 72+367 - กม. 72+767 ระยะทาง 0.400 กม. ปริมาณงาน 7,840.00 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 08/08/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ย่านซื่อ - ตำมะลัง ระหว่าง กม.84+510 - กม.85+200 ระยะทาง 0.690 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/07/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.0+085 - กม.0+300 ระยะทาง 0.215 กม. จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 15/03/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 416 ตอนควบคุม 0102 ตอน ละงู - สามแยก ระหว่าง กม.38+587 - กม.40+000 (กม.ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.93+663 - กม.95+076) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 8 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/03/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.41+000 - กม.87+356 ระยะทาง 46.359 กม. และทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.1+300 - กม.19+500 เป็นตอนฯ ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 06/03/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+453 . และ ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ - วังประจัน ระหว่าง กม.9+150 - กม.21+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/02/2562 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทาง ประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน บ้านนา - ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.30+000 - กม.133+363 ระยะทาง 102.363 กม. จำนวน 23 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 13 รายการ