f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมการกรอกข้อมูลสะพานเบื้องต้นผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ลงวันที่ 09/08/2566
8 สิงหาคม 2566
นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล พร้อมด้วย นายประเสริฐ จอมชิตกล่ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นางเสาวนีย์ ตันติวิชช์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานสารสนเทศ และหัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัดฯ ร่วมประชุมการกรอกข้อมูลสะพานเบื้องต้นผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 3 แขวงทางหลวงสตูล

'