แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
ลงวันที่ 31/08/2566
วันที่ 31 สิงหาคม 2566
นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้นางอุไรวรรณ มุสิแดง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี (ฝ่ายบริหาร) พร้อมด้วยนางณัฐริดา สะเหม เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น 1 แขวงทางหลวงปัตตานี

'