แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
กิจกรรมพบปะยามเช้า จังหวัดปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ลงวันที่ 17/08/2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ มุสิแดง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายบริหาร นางสมจิตร ม่านสะอาด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางสาวอุนิษา นิเย๊ะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน นางธันย์ภัคนันท์ อุสมันบาฮา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางณัฐริดา สะเหม เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า จังหวัดปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2566 จัดโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ด่านศุลกากรปัตตานี


'