วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายช่างแขวงทางหลวงนราธิวาส
ลงวันที่ 06/12/2561

'